Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Jednoduchý postup pri výmene alebo vrátení tovaru do 14 dní

 1. Nepoužitý a kompletný tovar vložte do obalu/krabice spolu so stručným sprievodným listom, kde uvediete:
 2. vašu požiadavku (vrátenie peňazí alebo výmena tovaru) 

 3. v prípade vrátenia peňazí: bankový účet vo formáte IBAN a názov účtu

 4. v prípade výmeny: názov a veľkosť tovaru, o ktorý máte záujem. V prípade, že predajné ceny tovarov nebudú rovnaké, rozdiel budete platiť pri prevzatí tovaru spôsobom dobierky, alebo Vám rozdiel uhradíme na Vami zadaný IBAN pankovým prevodom

 5. kontaktné údaje, v prípade výmeny adresu doručenia 

Takto pripravený balík môžete zaslať na adresu Roeback, s.r.o., Hrhov 148, 049 44, SLOVAKIA, alebo môžete využiť našu službu "Výmena balíku do 14 dní kuriérom". Služba je v rámci Slovenskej republiky bezplatná a využiť ju môžete v prípade výmeny tovaru. Pre využitie služby je potrebné kontaktovať našu infolinku telefonicky alebo e-mailom. 

Podmienky pri výmene a vrátení tovaru:

 • Kompletný tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.

 • Tovar nesmie byť používaný a musí byť schopný ďalšieho predaja.

 • Tovar nesmie byť znehodnotený.

Jednoduchý postup pri reklamácii

 1. Reklamovaný tovar očistite/vyperte. 

 2. Tovar vhodne zabaľte, aby pri preprave nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.

 3. Tovar spolu s reklamačným listom je potrebné zaslať na adresu: Roeback, s.r.o., Hrhov 148, 049 44, SLOVAKIA

 4. Tovar nesmie byť odoslaný na dobierku, pretože nebude prevzatý!

Po prijatí a skontrolovaní tovaru, Vám bude zaslaný email s vyjadrením riešenia Vašej reklamácie. Reklamácia sa rieši bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Podrobnejšie o podmienkach môžete čítať nižšie v Reklamačnom poriadku internetového obchodu roeback.sk:

Reklamačný poriadok internetového obchodu roeback.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode roeback.sk je Roeback, s.r.o. / Mgr. Eszter Bačkaiová, 049 44 Hrhov 141

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.07.2018 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Keby ste naďalej mali otázky ohľadom reklamácie/výmeny/vrátenia neváhajte nás kontaktovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia